25
آبان 1396

دوره آموزشی امکان سنجی طرح توجیهی فنی اقتصادی- 25 آبان 1396

سپینود شرق با همکاری ستاد نانو
مهندس محسن شریف
8 ساعت

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال

رویدادهای مرتبطهمه رویدادها ...

ویدئوهای مرتبطهمه ویدئوها ...

برچسب‌ها