8
اردیبهشت 1398

دوره آموزشي فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی-8 اردیبهشت 1398

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محسن شریف-محمدرضا شریف
5 ساعت

شروع کلاس : از ساعت 2-7 بعدازظهر

نحوه ثبت نام : در سایت آموزش دنیای اقتصاد

نظرتان را ثبت کنید