28
بهمن 1397

دوره آموزشي فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی-28بهمن 1397

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محمدرضا شریف- محسن شریف
5 ساعت

زمان کلاس : از ساعت 2-7 بعدازظهر

 

نظرتان را ثبت کنید