1
بهمن 1396

دوره آشنایی با تامین سرمایه از صندوق های مالی(تهیه طرح توجیهی)- 1 بهمن 1396

سپینود شرق با همکاری مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان
مهندس محسن شریف
5 ساعت

نظرتان را ثبت کنید