18
دی 1394

ارزیابی طرح های توجیهی فنی اقتصادی و سرمایه گذاری (با رویکرد استانداردهای بانکی)- 18 دی 1394

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
مهندس محسن شریف
6 ساعت

نظرتان را ثبت کنید