حسن انجام کار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مطالعات پروژه یابی و فرصت های سرمایه گذاری صنعتی در استان اردبیل و تهیه گزارش امکانسنجی مقدماتی طرح های منتخب