حسن انجام کار شرکت فروسیلیس ایران

جهت انجام طرح توجیهی فنی اقتصادی طرح توسعه تولید فروسیلیسم 75 درصد با ظرفیت سالیانه 25000 تن در استان سمنان

حسن انجام کار شرکت فروسیلیس ایران

خلاصه طرح‌های مرتبط

خلاصه طرح توجیهی تولید فروسیلیس-زمستان97

خلاصه طرح توجیهی تولید فروسیلیس-زمستان97