26358608 21 98+ (ده خط)
روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعات 9 الی 17
43852790 21 98+
3840768 0912 محمدرضا شریف
تهران خیابان شریعتی،خیابان یخچال،خیابان کی نژاد
پلاک 3 واحد 8
www.sepinud.com
info@Sepinud.com