تحلیل حساسیت، تحلیل ریسک و نااطمینانی

تحلیل حساسیت، تحلیل ریسک و نااطمینانی

مفروضاتی که به هنگام ارزیابی طرح ها، از جمله درباره نرخ تنزیل، قیمت نهاده ها و فروش محصولات، مقدار تولید، هزینه تولید و مانند این ها پذیرفته می ...

ادامه مطلب