آمیخته بازاریابی Marketing Mix - 7P و 4C

آمیخته بازاریابی Marketing Mix - 7P و 4C

مدل 7P یک مدل بازاریابی است که تغییراتی روی مدل 4P ایجاد کرده است. مدل 7P عموماً برای صنایع خدماتی استفاده می‌شود.

ادامه مطلب