اهداف ارزیابی پیامد های زیست‌محیطی در مطالعات امکانسنجی

اهداف ارزیابی پیامد های زیست‌محیطی در مطالعات امکانسنجی

هدف از انجام ارزیابی زیست محیطی در مراحل تهیه طرح (امکان سنجی اولیه و نهایی) نمایاندن هرگونه پیامد زیست محیطی زیانبار در مرحلهای از فرآیند برنامه ...

ادامه مطلب