ارزش و حجم بازار ( Volume and value of market)

ارزش و حجم بازار ( Volume and value of market)

تعداد مشتریان بالقوه و ارزش بازار دو معیاری هستند که در حین ارزیابی اندازه‌ی بازار به آنها نیاز می‌شود.

ادامه مطلب