بن بست سود بانکی با رویه بانک های خصوصی

بن بست سود بانکی با رویه بانک های خصوصی

درحالی که تنها یک هفته از اجرای نرخ های تازه سود بانکی می گذرد، از بانک های مختلف تبلیغاتی دیده شده است که رنگ و بوی دور زدن قانون دارد. همین موضوع ...

ادامه مطلب