تفاوت میان مطالعه فرصت، مطالعه پیش امکان سنجی و مطالعه امکانسجی

تفاوت میان مطالعه فرصت، مطالعه پیش امکان سنجی و مطالعه امکانسجی

هدف اصلی مطالعه فرصت، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری و ترویج پروژه های سرمایه گذاری در یک حوزه خاص از فعالیت یا منطقه است.

ادامه مطلب