تحلیل راهبردی الگوی ساختاری و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور

تحلیل راهبردی الگوی ساختاری و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور

مديريت منابع انسانی (HRM)در سازمان‌هاي پروژه‌محور يك موضوع نسبتا جديد است كه به دليل تاثير در چگونگي جذب و به‌كارگيري نيروي انساني نقش محوري در ...

ادامه مطلب