تعاریف برخی از واژگان مربوط به اقتصاد مهندسی-فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری

تعاریف برخی از واژگان مربوط به اقتصاد مهندسی-فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری

ROR درصدی از سرمايه اوليه است که بصورت سود در دور هاي مشخص عايد سرمايه گذار مي شود.

ادامه مطلب