دوره آموزشی تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی

دوره آموزشی تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی

موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق در شهرک صنعتی شمس آباد دوره آموزشی مدیریت مالی و روش های تامین مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه ملی را برگزار ...

ادامه مطلب