دوره آموزشی فرآیند تامین مالی صندوق توسعه ملی

دوره آموزشی فرآیند تامین مالی صندوق توسعه ملی

منابع صندوق توسعه ملی به عنوان تنها سهم تعریف شده بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی از درآمدهای نفتی کشور در جهت تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.

ادامه مطلب