خلاصه طرح‌های توجیهی مرتبط با خرید و تجهیز کشتی اسیدکاری چاه‌های نفتی