ریسک سرمایه گذاری

ریسک سرمایه گذاری

با توجه به رابطه های ریاضی ریسک و بازده درمی یابیم که ریسک هر سرمایه گذاری در رابطه با تغییرات قیمت و سود سهام آن معلوم می گردد .

ادامه مطلب