امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- تولید مولد مقياس کوچک CHP

امکان‌سنجی -طرح توجیهی فنی اقتصادی- تولید مولد مقياس کوچک CHP

نام متقاضی: شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار(مدیریت صنعت صدرا)

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار

مدیریت کنترل پروژه ساخت کارخانه سوله و اسکلت های فلزی
حسن انجام کار شرکت تعاونی صدرا صنعت نوین گرمسار

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال