;
4
تیر 1398

آموزش امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری براساس استانداردهای بین الملل -طرح توجیه فنی و اقتصادی-4 تیر 1398

خانه مدیران - سازمان مدیریت صنعتی
محسن شریف
2 ساعت

محل برگزاری: خانه مدیران

WWW.IMI.IR / خانه مدیران
۰۲۱-۲۲۰۲۴۴۷۲ / ۲۲۰۴۳۰۰۵ (۳۹۷)

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال