دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین الملل

دوره آموزشی طرح توجیهی فنی اقتصادی بر اساس استانداردهای بانکی وبین الملل

واحد آموزش موسسه سپینود شرق با همکاری روزنامه «دنیای ‌اقتصاد»... برگزار میکند

ادامه مطلب