فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری-4(Investopedia)


تورم(inflation)
تورم(inflation)

حجم فیلم: MB 4.47
تامین مالی(finance)
تامین مالی(finance)

حجم فیلم: MB 4.07