طرح توجیهی پیش نیاز یک پروژه موفق
طرح توجیهی، مهمترین قدم در اجرای یک پروژه است، زیرا پایه ای برای هر اقدام دیگری از قبیل طراحی، توسعه و مدیریت پروژه، محسوب می شود. هر گونه خطا و اشتباه در این مرحله، می تواند موفقیت پروژه را به خطر بیاندازد و موجب شکست آن شود. یک طرح توجیهی، فقط به این سوال پاسخ نمی دهد که آیا این پروژه امکان پذیر ا...