دوره تخصصی "تهیه بسته های سرمایه گذاری جهت تامین مالی و ایجاد مشارکت پایدار "
مدت دوره: 5 ساعت زمان دوره : مدرس دوره : محسن شریف سیلابس دوره :•    مبانی و مفاهیم بسته های سرمایه گذاری •    اهمیت و اهداف مشارکت باسرمایه گذاران خارجی یا داخلی•    اجزا و محتویات بسته سرمایه گذاری•    آشنایی با م...