اهمیت تهیه و ارزیابی طرح توجیهی فنی اقتصادی براساس استانداردهای سیستم بانکی
  طرح توجیهی فنی اقتصادی یا گزارش امکان سنجی feasibility studyمطالعات اولیه و پایه ای برای هر پروژه سرمایه گذاری محسوب می شود. بنابراین همه پروژه های سرمایه گزاری به نوعی براساس اهداف ذینفعان به این مطالعات نیاز دارند. طرح توجیهی فنی اقتصادی گزارشی است که از سه وجه بازار ، فنی و مالی طرح ر...

ارزيابي طرح‌های توجيهي فنی - اقتصادی طرح‌ها در سيستم بانكي
  سيستم بانكي به عنوان نهاد مالي و متولي سياست پولي كشور از طريق جذب پس‌اندازها (تجهيز منابع) و اعطاي اعتبار(تخصيص منابع) صندوق توسعه ملی مي‌تواند رشد اقتصادي و فرآيند توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت، كشاورزي و خدمات را به سرانجام رساند. از آن جا كه قسمت بزرگی از دارائي...