ارزیابی مالی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی مالی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی مالی ، مشخص می کند که آیا طرح پیشنهاد شده می تواند تامین مالی گردد و آیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را می تواند داشته باشد یا خیر .

img

ارزیابی مالی ، مشخص می کند که آیا طرح پیشنهاد شده می تواند تامین مالی گردد و آیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را می تواند داشته باشد یا خیر .

 

ارزیابی مالی ، مشخص می کند که آیا طرح پیشنهاد شده می تواند تامین مالی گردد و آیا این طرح بازده مورد انتظار صاحبان سرمایه را می تواند داشته باشد یا خیر .

جنبه های مورد بررسی و ارزیابی مالی طرح عبارتند از :

- میزان سرمایه و هزینه طرح

- تامین مالی

- هزینه سرمایه

- میزان سودآوری

- نقطه سر به سر

- جریان نقدی

- ارزش دار بودن چنین سرمایه گذاری

- جریانها و وضعیت مالیارزیابی فنی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی بازار در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاری

ارزیابی اقتصادی در یک طرح توجیهی جهت سرمایه گذاریمطالب مرتبط

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال